top of page

​키친앤숲 Part.3

​키친앤숲 LG하이막스 인조대리석 및 세라믹을 취급하고있습니다. 

아래 색상은 키친앤숲의 대표 색상 입니다.

이외 색상도 다양합니다.

문의 견적에 기재되어도 상담 후 변경 가능합니다.

(그라나이트→오로라​→세라믹)가격순

LG 인조대리석. 상판 및 벽체                                                                                                                                                               

​L세라믹. 상판 및 벽체

bottom of page